شیوه پروپوزال نویسی

یادمه برای نوشتن پروپوزال خیلی این در و اون در زدم تا اینکه خیلی اتفاقی تو دانشگاه شهید بهشتی مطلع شدم که دکتر فتح آبادی و آقای کاکایی کارگاهی با عنوان راهنمای نگارش پروپوزال پایان نامه  برگزار می کنند. بدون فوت وقت ثبت نام کردم. مطالبی که در اینجا براتون یادداشت کردم  مربوط به همون کارگاهه!! امیدوارم که براتون مفید باشه.

 

بخش های پروپوزال:

 1. عنوان
 2.  مقدمه
 3. بیان مسأله
 4. اهمیت و ضرورت و کابردهای آن
 5. اهداف کلی/ اهداف اختصاصی
 6. سؤالات/ فرضیه های پژوهش
 7. پیشینه پژوهش
 8. روش شناسی
 9. نحوه اجرای پژوهش و مراحل آن
 10. منابع و مآخذ

 

عنوان پروپوزال

 

  • عنوان پروپوزال باید به خواننده جهت فکری دهد.
  • نوع پژوهش از نظرروش شناختی باید در عنوان پروپوزال مشخص شود
  • عنوان باید مختصر و خلاصه باشد.
  • معمولاٌ عنوان نباید بیشتر از 15 کلمه باشد.
  •   عنوان نباید به صورت جمله دارای فعل باشد.
  •   در عنوان اسم گروه کنترل ذکر نمی شود.
  •   در عنوان باید همه متغیرها، سال انجام پژوهش و مکانی که مطالعه در آن انجام
   شده ذکر شود.

 

 • مثال: بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری و خودکارآمدی با
  پیشرفت تحصیلی در نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران

 

بیان مسأله

 

 • بیان مسأله باید به این پرسش پاسخ دهد که " چه شکافی
  در بین داده های موجود وجود دارد که پژوهش من قرار است آن را پر کند؟" یا
  " چه مسأله ای وجود دارد که من باید آن را حل کنم؟"
 • بیان مسأله باید در حد دو صفحه بوده و با کلیت حوزه پژوهشی مرتبط
  با متغیر اصلی پژوهش شروع می شود.
 • در بیان مسأله حرکت در جهت اختصاصی شدن بوده و به یک جمله
  سؤالی ختم می شود.
 • مسأله پژوهش خود را تنها در یک سطر و به صورت یک جمله سؤالی
  بنویسید.
 • متغیرهایی که در بیان مسأله می آید باید محدود باشد.
 • قلمرو عمومی مسأله را در حوزه عمومی یا پژوهشی بیان کنید.
 • خواننده را به خوبی از طریق نوشته های خود درگیر موضوع
  کنید.
 • نوع ارتباط بین متغیرها باید در بیان مسأله مشخص شده باشد.
 • در بیان مسأله مثال نقض نیز آورده شود. منظور یافته هایی که
  با پژوهش شما همخوان نیست.
 • شواهدی برای تأثیر متغیر مستقل بر وابسته مشخص شده باشد.

 

پیشینه پژوهش:

 • از منابع به روز و مجله های تخصصی استفاده شود.
 • در نگارش پیشینه باید اصل خلاصه نویسی و پرهیز از حاشیه پردازی رعایت شود.
 • حتی الامکان از یافته های مربوط به 5 سال اخیر استفاده کنید.
 • حداقل برای هر متغیر 5 پژوهش پشتیبان داشته باشید.
  • در انتهای پیشینه نتیجه گیری هایی انجام دهید که به عنوان طرح شما منتهی شود.
 

منابع جمع آوری پیشینه پژوهش

 • بخش پایان نامه های دانشگاه های مختلف
 • سایت جهاد دانشگاهی :

 

فهرست برخی از پایگاه های علمی لاتین در زمینه خانواده درمانی:

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید