پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهیFFMQ

پرسشنامه FFMQ ( ذهن آگاهی ): مقیاس خودسنجی39  آیتمی است که توسط بائر و همکاران (2006) از طریق تلفیق گویه هایی از پرسشنامه ذهن آگاهی فریبرگ[1]((FMI)، والش و همکاران[2]،2006)، مقیاس هوشیاری و توجه ذهن آگاه[3]((MAAS)؛ بروان و ریان، 2003)، مقیاس ذهن آگاهی کنچوکی[4]((KIMS)، بائر و اسمیت،2004)، و پرسشنامه ذهن آگاهی[5] ((FFMQ ؛ بائر و همکاران)، با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی[6] تحول یافته است . بائر(2006)، تحلیل عاملی اکتشافی را بر نمونه ای از دانشجویان دانشگاه انجام داد .این پرسشنامه  دارای 112 گویه و 5 مولفه  بود بر اساس نتایج 4 عامل از 5 عامل با عامل های شناخته شده در KIMS قابل مقایسه بود و پنجمین عامل شامل آیتم هایی از FMI و MQ بود که تحت عنوان حالت غیر واکنشی به تجربه درونی تعریف شد. عامل ها ی بدست آمده اینچنین نامگذاری گردید : مشاهده، عمل توأم با هوشیاری، غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی، توصیف و غیر واکنشی بودن . عامل مشاهده در برگیرنده توجه به محرک های بیرونی و درونی مانند احساسات، شناخت ها، هیجان ها، صداها و بوها می باشد. توصیف به نامگذاری تجربه های  بیرونی با کلمات مربوط می شود ، عمل  توام با هوشیاری در برگیرنده عمل کردن با حضور ذهن کامل در هر لحظه است و در تضاد با عمل مکانیکی است که در هنگام وقوع  ذهن فرد در جای دیگری است. غیر قضاوتی بودن به تجربه درونی شامل حالت غیر قضاوتی داشتن نسبت به افکار و احساسات است  و غیر واکنشی بودن به تجربه درونی اجازه آمد و رفت به افکار و احساسات درونی است بی آنکه فرد در آنها گیر کند (براون ، ریان و کراسول، 2007).

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از این پرسشنامه می توانید از طریق ایمیل با بنده در تماس باشید:   

z530gh@yahoo.co.uk  


[1] The Freiburg
Mindfulness Inventory

[2]
Walach, H., Buchheld, N., Buttenmuller, V., Kleinknecht, N., & Schmidt, S.

[3] Mindful
Attention Awareness Scale

[4]
Kentucky Inventory of  Mindfulness Skills

[5] Five Factor
Mindfulness Questionnaire

[6] Factor analyses

/ 0 نظر / 12 بازدید